Restored villages

Restored villages (11):

 1. Gantsevichy
 2. Gorodische
 3. Dunai
 4. Zasovie
 5. Kondratovichy
 6. Nivky
 7. Novogantsevichy
 8. Novoe Zapolie
 9. Olkhovka
 10. Prudky
 11. Starinky

2005 SMC "Khatyn", http://www.khatyn.by/